Povinné predprimárne vzdelávanie

 

V súvislosti so zmenami v zákone č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov upozorňujeme na dôležité zmeny týkajúce sa predprimárneho vzdelávania:

 • predprimárne vzdelávanie je povinné pre všetky deti, ktoré dosahujú vek 5 rokov k 31.08.
 • deti, ktoré už do materskej školy chodia, automaticky pokračujú, nie je potrebné ich na povinné predprimárne vzdelávanie prihlasovať
 • predprimárne vzdelávanie trvá jeden rok, minimálne 4 hodiny denne. V prípade ak dieťa nedosahuje školskú zrelosť, tak pokračuje v povinnom predprimárnom vzdelávaní ďalší rok 
 • zrušený je pojem „odklad povinnej školskej dochádzky“, nahradilo ho pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania
 • v praxi to znamená, že rodič už nebude žiadať riaditeľa základnej školy o odklad povinnej školskej dochádzky, ale bude žiadať riaditeľa materskej školy o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Prílohou žiadosti je  písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie ( CPPPaP v Piešťanoch),  písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast,  informovaný súhlas zákonného zástupcu
 • zriaďuje sa možnosť individuálneho predprimárneho vzdelávania pre deti, ktoré zo zdravotných dôvodov nemôžu absolvovať vzdelávanie v materskej škole, alebo ak o to zákonní zástupcovia požiadajú. Aj takéto dieťa však  musí byť najskôr prijaté do kmeňovej materskej školy
 • materská škola bude dôsledne o kontrolovať dochádzku detí, ktoré majú povinné predprimárne vzdelávanie. Ak zákonný zástupca neprihlási, alebo ak nedbá o riadne plnenie vzdelávania svojho dieťaťa, oznámi riaditeľka túto skutočnosť zriaďovateľovi a úradu práce a sociálnych vecí
 • zákonný zástupca je povinný ospravedlniť každú neprítomnosť dieťaťa v materskej škole. Neprítomnosť dlhšiu ako 7 dní musí ospravedlniť potvrdením od lekára
 • ak zákonný zástupca neospravedlní dieťa viac ako 5 dní v mesiaci, riaditeľka túto skutočnosť nahlasuje obci a úradu práce. V tomto prípade nastupuje sankčný nástroj – osobitý príjemca prídavku na dieťa. Znamená to, že prídavky na dieťa nedostane rodič, ale obec v ktorej má dieťa trvalý pobyt
 • zriaďujú sa spádové materské školy – naša je spádovou pre deti, ktoré majú trvalý pobyt v obci Trebatice
 • rodič sa môže rozhodnúť prihlásiť dieťa do inej materskej školy, avšak v spádovej bude prijaté prednostne.