Zápis do materskej školy

 

Riaditeľka Materskej školy, Štúrova 197/53, Trebatice oznamuje, že zápis detí na školský rok 2024/25 sa bude konať v dňoch 2.mája - 7.mája 2024.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonných zástupcov, ktorú podpíšu obaja zákonní zástupcovia a podávajú riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa

Do materskej školy sa prednostne prijímajú:

*deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné ( deti, ktoré k 31. 08.2024 dosiahnu vek 5 rokov)

*deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie ( deti, ktoré k 31. 08. 2024 dosiahnu vek 4 roky )

V prípade zvýšeného záujmu prednosť pri prijatí ďalej majú:

*deti zo spádovej oblasti materskej školy ( materská škola je spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom v obci Trebatice)

Deti, ktoré nedovŕšili vek troch rokov sa prijímajú iba výnimočne, ak je voľná kapacita materskej školy.

Miestom podávania žiadostí je materská škola.

Spôsob podávania žiadostí: 

- osobne

- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,

- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na adresu zapisms@trebatice.sk

Podľa § 59 ods. 6 školského zákona môže zákonný zástupca materskej škole doručiť žiadosť aj prostredníctvom:

-elektronického podania doručeného do elektronickej schránky materskej školy.

Upozorňujeme, že žiadosti podané skôr, ako v tomto termíne, nebudú akceptované.