Nové usmernenia o ospravedlňovaní neprítomosti detí

MŠVVaŠ SR vydalo nové usmernenie o ospravedlňovaní detí, z ktorého citujeme:

Ak sa dieťa nemôže zúčastniť na výchove a vzdelávaní, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia (ďalej len „rodič“) je povinný oznámiť materskej škole bez zbytočného odkladu príčinu jeho neprítomnosti.

Ak ide o dieťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie nie je povinné, rodič predkladá:

  • Písomné  vyhlásenie  o bezpríznakovosti v prípade, že jeho neprítomnosť trvala 3 a viac po sebe idúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov), a to z akýchkoľvek dôvodov (napr. ochorenie, trávi čas so starou mamou, ide na dovolenku s rodičmi a pod.).

Potvrdenie od  lekára od  všeobecného  lekára  pre  deti  a dorast rodič predkladá len  v tom prípade,  ak lekár posúdi, že je potrebné potvrdenie vystaviť kvôli ochrane zdravia ostatných detí v kolektíve.

Po bežnom detskom ochorení lekárske potvrdenie nie je povinné!

Ak ide o dieťa, pre ktoré predprimárne vzdelávanie je povinné, rodič predkladá:

  • Písomné  vyhlásenie  o bezpríznakovosti  v prípade, že jeho neprítomnosť trvala 3 a viac po sebe idúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) z iných dôvodov ako  ochorenie.

Keďže predprimárne vzdelávanie je pre tieto deti povinné, takáto neprítomnosť je možná len v nevyhnutnom  prípade.  

Pokiaľ rodič plánuje dlhšiu neprítomnosť dieťaťa z iných dôvodov ako choroby, oznámi to materskej škole vopred telefonicky, po návrate písomne.

  • Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti v prípade, že  neprítomnosť  trvala od  3  do  7  po  sebe  idúcich  vyučovacích  dní (víkendy a sviatky  sa  nepočítajú)  z dôvodu  ochorenia,  ktoré  si  nevyžadovalo osobné vyšetrenie u lekára.
  • Po 7 dňoch neprítomnosti z dôvodu ochorenia je už potrebné Potvrdenie od lekára.

Ak dieťa nie je prítomné jeden – dva dni, pretože ide napríklad na jednodňové vyšetrenie k lekárovi, rodič prinesie jednoduché tlačivo Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa.

Za zdravotný stav dieťaťa je plne zodpovedný výhradne jeho rodič.

Stále však žiadame o dôsledné dodržiavanie pravidla, že pre dieťa s príznakmi akéhokoľvek infekčného ochorenia je pobyt v kolektíve zakázaný !!!!!

Dávame Vám na vedomie, že ak počas dňa učiteľka spozoruje príznaky ochorenia u dieťaťa, do času, kedy bude dieťa z materskej školy odvedené domov, bude mu nasadené rúško, z dôvodu ochrany zdravia ostatných detí.