Informácie k začiatku školského roka 2021/22

Milí rodičia,

touto cestou Vám chceme sprostredkovať najdôležitejšie informácie týkajúce sa začiatku školského roka 2021/22, ktoré sú uvedené v dokumente MŠVVaŠ SR – Školský semafor:

 • školský rok začína vo štvrtok 2.9.2021
 • pri prvom príchode dieťaťa do materskej školy a potom vždy po troch dňoch neprítomnosti dieťaťa rodič dokladá tlačivo Vyhlásenie o bezpríznakovosti. Tlačivo si môžete stiahnuť priamo tu, alebo si ho vyzdvihnúť v materskej škole v pondelok 30.08. a v utorok 31.08.2021 v čase od 7.00 do 12.00
 • testovanie kloktacími testami ani domáce samotestovanie testami poskytnutými MŠVVaŠ SR  sa materských škôl netýka. Preventívne testovanie rodičov sa odporúča, avšak individuálnou cestou.
 • podľa nového Covid Automatu budú školy otvorené vo všetkých farbách okresov. Zatvárať sa budú iba triedy, v ktorých sa vyskytne dieťa alebo zamestnanec pozitívny na ochorenie Covid 19
 • ak sa v triede vyskytne pozitívne dieťa alebo zamestnanec, ide celá trieda do 14-dňovej karantény, okrem tých, ktoré si uplatňujú výnimku z karantény ( tlačivo Oznámenie o výnimke z karantény)
 • do 14-dňovej karantény idú aj osoby, ktoré boli v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na Covid 19 počas obdobia 2 dní pred jej testovaním alebo objavením sa prvých klinických príznakov, okrem osôb uplatňujúcich si výnimku z karantény
 • rodič môže písomne ospravedlniť dieťa na 5 po sebe idúcich vyučovacích dní. Po dlhšej absencii je potrebné priniesť Potvrdenie o chorobe od detského lekára. V opačnom prípade ide o neospravedlnenú absenciu, ktorú u detí plniacich povinné predprimárne vzdelávanie materská škola nahlasuje na ÚSVaR
 • ak rodič nechá dieťa doma na základe vlastného rozhodnutia, bez potvrdenia od lekára, nevzniká mu nárok na ošetrovné.

Základné prevádzkové pokyny:

 • do šatne každej triedy vstupuje vždy iba jedna dospelá osoba s dieťaťom. Prosíme Vás, aby ste sa zbytočne nezdržiavali, aby nevznikali na terase rady čakajúcich
 • kým je náš okres v zelenej farbe, môžu rodičia vstupovať aj na poschodie ku triedam. Po prechode do oranžovej farby vydáme nové pokyny
 • materská škola je povinná vykonávať ranný filter – učiteľky zisťujú ráno, aj počas dňa zdravotný stav detí. Prítomnosť dieťaťa s príznakmi akéhokoľvek infekčného ochorenia je zakázaná (bez testovania nie je možné odlíšiť bežnú infekciu od Covidu. Preto aj dieťa so začínajúcim soplíkom musí zostať doma)
 • ak sa u dieťaťa počas dňa vyskytnú prejavy akéhokoľvek infekčného ochorenia, dieťa bude izolované a učiteľky Vás budú kontaktovať, aby ste si dieťa prišli z materskej školy prevziať
 • meranie teploty zatiaľ povinné nie je, ak však  máte záujem, môžete dieťaťu jednoduchým spôsobom skontrolovať teplotu na prístroji umiestnenom v šatni na skrinke. V prípade prechodu do oranžovej fázy automatu sa budeme riadiť aktuálnymi pokynmi
 • každé dieťa musí mať k dispozícii v skrinke 2 ks rúška
 • telesnú výchovu aj krúžky je možné vykonávať bez premiešavania detí v triedach
 • výlety, exkurzie a ďalšie hromadné podujatia je odporúčané neorganizovať.

Všetky informácie budú podrobne preberané na rodičovskej schôdzi v utorok 07.09.2021 o 16.00. Miesto stretnutia bude ešte upresnené – dvor MŠ, prípadne jedáleň.