Do materskej školy bez testu

 

Od pondelka 03.mája 2021 nie je potrebný negatívny test na COVID – 19 u zákonného zástupcu dieťaťa pri vstupe do materskej školy.

Rodič predkladá po každom prerušení dochádzky dieťa do materskej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných dní (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.

Ostatné opatrenia a obmedzenia zostávajú v platnosti:

- bezodkladné informovanie triednej učiteľky a riaditeľky materskej školy o podozrení na ochorenie COVID – 19 u dieťaťa, nahlásenie karantény dieťaťa a osoby žijúcej s dieťaťom v spoločnej domácnosti

- nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov materskej školy

- dodržiavanie opatrení ROR ( rúško - respirátor, odstup, dezinfekcia rúk)

- ranný filter učiteľky vykonávajú nepretržite, meranie teploty sa však už nebude vykonávať pri vstupe do budovy, ale až v triedach postupne ako budú deti prichádzať

- rešpektovanie zákazu nosenia predmetov z domácnosti do materskej školy ( deti majú povolenú jednu hračku na spanie, ktorú si prinesú a odnesú domov na opranie spolu s pyžamkom)

- naďalej je zakázané premiešavanie tried

- do odvolania nie je možné uskutočňovať krúžkovú činnosť, výlety, besiedky, športové výcviky a súťaže, ...

- dieťa môže do materskej školy sprevádzať iba jedna osoba, tá sa zdržuje v budove čo najkratší čas

- v šatni každej triedy môže byť iba jedna osoba

- každé dieťa musí mať v skrinke 2 rúška.

Situáciu budeme neustále monitorovať a pri akejkoľvek zmene a podozrení opatrenia opäť sprísnime.  

Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti od 03.05.2021