Zápis detí do materskej školy na školský rok 2021/22

 

Riaditeľka Materskej školy, Štúrova 197/53, Trebatice oznamuje, že

zápis detí na školský rok 2021/22 sa bude konať v dňoch

3.mája - 5.mája 2021.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonných zástupcov, ktorú podpíšu obaja zákonní zástupcovia a podávajú riaditeľovi materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa. Bez tohto potvrdenia žiadosť nie je možné podať.

Do materskej školy sa prednostne sa prijímajú:
* deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné ( deti, ktoré k 31.08.2021 dosiahnu vek 5 rokov)

* deti, ktoré pokračujú v povinnom plnení predprimárneho vzdelávania v materskej škole

V prípade zvýšeného záujmu prednosť pri prijatí ďalej majú:
* deti, pre ktoré je naša materská škola spádovou materskou školou

* deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci Trebatice a taktiež obaja ich rodičia majú trvalý pobyt v obci Trebatice.

Deti menej ako trojročné sa prijímajú výnimočne, ak je ešte voľná kapacita MŠ.

Spôsob podávania žiadosti:

  • osobne, podaním priamo v materskej škole v určených dňoch v čase od 10.30 do 16.00 ( s dodržaním všetkých aktuálnych hygienických opatrení žiadosť odovzdá zákonný zástupca do rúk riaditeľky pri vchode do materskej školy)
  • naskenovaním a poslaním podpísanej žiadosti spolu s potvrdením od lekára na adresu  zapisms@trebatice.sk
  • poštou na adresu Materská škola, Štúrova 197/53, 922 10 Trebatice

Formulár k stiahnutiu: Žiadosť o prijatie dieťaťa