Prihlásenie na stravovanie

 

Vážení rodičia,

aj na začiatku tohto školského roka je potrebné písomne prihlásiť svoje dieťa na stravovanie v materskej škole.

Zápisný lístok na stravu si môžete stiahnuť tu, alebo ho dostanete pri príchode do materskej školy. Je potrebné ho hneď v prvý deň vyplniť a odovzdať, aby mohlo dieťa odoberať stravu.

Suma za stravu jedného dňa - desiata, obed, olovrant je v materskej škole spolu 1,70 €.

Režijné náklady schválené VZN Obce Trebatice č.2/2022 sú 3 € mesačne.

Odhlásenie zo stravy je možné vždy v predchádzajúci deň neprítomnosti dieťaťa do 14.00 na telefónnom čísle 033/7798292, alebo mailom na adresu skolka@trebatice.sk.

Ak ste nestihli dieťa odhlásiť, môžete si v prvý deň neprítomnosti dieťaťa obed prevziať do 12. 30 hod. do vlastných nádob.

Za neodobratú a včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

Deti plniace povinné predprimárne vzdelávanie majú nárok na dotáciu na stravu. Tá sa poskytuje iba dieťaťu, ktoré sa zúčastní výchovno-vzdelávacieho  procesu a stravu odoberie. V prípade neprítomnosti je teda nutné dieťa odhlásiť, inak zákonný zástupca hradí plnú výšku denného poplatku.

V pondelok 04. 09. 2023 budú všetky deti na stravovanie prihlásené. Ak dieťa v tento deň do škôlky nepríde je potrebné ho zo stravy odhlásiť.