Zápis do materskej školy

 

Riaditeľka Materskej školy, Štúrova 197/53, Trebatice oznamuje, že zápis detí na školský rok 2023/24 sa bude konať

v dňoch 2. mája - 5. mája 2023.

Dieťa sa na predprimárne vzdelávanie prijíma na základe žiadosti zákonných zástupcov, ktorú podpíšu obaja zákonní zástupcovia a podávajú riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre deti a dorast; potvrdenie obsahuje aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa

Podmienky prijímania detí :

  • prednostne sa prijímajú deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné (deti, ktoré k 31.08.2023 dovŕšia vek 5 rokov)
  • deti, ktoré pokračujú v povinnom predprimárnom vzdelávaní v materskej škole
  • deti zo spádovej oblasti materskej školy (materská škola je spádovou materskou školou pre deti s trvalým pobytom v obci Trebatice)

Ostatné podmienky prijímania detí určila riaditeľka po dohode so zriaďovateľom:

V prípade zvýšeného záujmu prednosť pri prijatí budú mať:

  • deti, ktoré majú trvalé bydlisko v obci Trebatice a taktiež zákonní zástupcovia majú trvalý pobyt v obci Trebatice

Deti, ktoré nedovŕšili vek troch rokov sa prijímajú iba výnimočne, ak je voľná kapacita materskej školy.

Spôsob podávania žiadostí: 

- osobne, miestom podávania žiadostí je materská škola,

- poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy,

- e-mailom alebo odoslaním naskenovaného tlačiva na adresu zapisms@trebatice.sk,

- do elektronickej schránky materskej školy.