Zmena v platení príspevku

 

Vážení rodičia,

v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Obce Trebatice č. 3/2022 o výške mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Trebatice ( tzv. školné) sa od 01.01.2023 zvyšuje výška mesačného príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole na 20 € .

Výnimky z platenia sa nemenia.

Na základe zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa príspevok neuhrádza za dieťa:

a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné,

b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,

c) ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu.

Na základe  VZN obce Trebatice č.3/2022 sa príspevok neuhrádza ani za dieťa:

a) ktoré nedochádzalo do materskej školy viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní. Prerušenie dochádzky z dôvodu choroby alebo vážnych rodinných dôvodov musí zákonný zástupca preukázať oznámením doloženým lekárskym potvrdením alebo čestným prehlásením. 

b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných školských prázdnin, kedy je prerušená prevádzka materskej školy.

Príspevok sa uhrádza do 10. dňa príslušného mesiaca a môže sa zaplatiť aj na niekoľko mesiacov naraz.

Aj naďalej na jeho úhradu budete dostávať poštovú poukážku, alebo je možná elektronická platba.