Opäť začíname !

 

Letné prázdniny pomaly končia a my sa pripravujeme na začiatok nového školského roka.

V materskej škole ešte naplno prebiehajú upratovacie práce po výmene podláh v obidvoch triedach, preto sa rodičovská schôdza uskutoční až v utorok 20.septembra 2022.

Dovoľte preto touto formou oznámiť Vám najdôležitejšie pravidlá k organizácii školského roka:

 • materská škola privíta všetky deti v pondelok 5. septembra 2022
 • rozdelenie detí do tried nájdete na oznamoch v šatni
 • v šatni má každé dieťa pripravenú svoju skrinku, kde bude mať zložené svoje veci
 • čo potrebuje dieťa do materskej školy
 • rodičia môžu sprevádzať svoje dieťa po dvere triedy, do tried Vás prosíme nevstupovať. Odporúčame lúčenie s dieťaťom uskutočniť už napr. v šatni a pri dverách triedy sa zdržať čo najkratšiu dobu
 • na začiatku školského roka je potrebné vyplniť a podpísať niekoľko tlačív, stiahnuť si ich môžete z našej stránky, alebo ich dostanete od triednych učiteliek. Sú to:

Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Splnomocnenie o preberaní dieťaťa

Súhlas so spracúvaním osobných údajov

 • ostatné tlačivá a taktiež podrobné informácie sa dozviete na rodičovskej schôdzi
 • z dôvodu zachovania hygienických opatrení si deti budú nosiť nápoj na pitie počas dňa vo svojej vlastnej podpísanej fľaške. Spolu s fľaškou si ráno do triedy môžu priniesť v podpísanej krabičke pokrájané ovocie. To si budú môcť zjesť v triede podľa svojej chuti
 • rodičia detí, ktoré k 31.08.2022 dosiahli vek 5 rokov nezabudnite !!! Vaše dieťa bude plniť povinné predprimárne vzdelávanie, každý deň neprítomnosti v materskej škole musí mať ospravedlnený !!!

Pravidlá súvisiace s pandémiou covidu:

 • základným pravidlom je, že do materskej školy nesmie vstúpiť žiadna osoba, u ktorej sa vyskytujú príznaky akéhokoľvek infekčného ochorenia
 • na základe rozhodnutia MŠVVaŠ SR rodič predkladá pri nástupe do materskej školy a potom vždy po každom prerušení dochádzky trvaní 5 a viac po sebe nasledujúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ dieťaťa
 • deťom plniacim povinné predprimárne vzdelávanie môže rodič ospravedlniť 7 po sebe idúcich vyučovacích dní (víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri neprítomnosti dlhšej ako 7 dní je nutné doložiť Potvrdenie od lekára.

Tlačivá na ospravedlnenie sú Ospravedlnenie neprítomnosti dieťaťa v materskej škole a Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti.

 • mladšie deti neprítomnosť v materskej škole nemajú obmedzenú, ak sú doma dlhšie ako 5 dní vždy prinesú iba Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti
 • rodič má nárok na ošetrovné (OČR), ak riaditeľ školy alebo RÚVZ rozhodol o prerušení vyučovania v triede, alebo ak dieťa vyžaduje celodenné ošetrovanie na základe potvrdenia všeobecného lekára pre deti a dorast. Ak rodič nechá dieťa doma na základe vlastného rozhodnutia, nárok na OČR mu nevzniká
 • materská škola povinne vykonáva ranný filter podľa § 24 ods. 9 písm. a), b) zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. To znamená, že učiteľka je hneď ráno povinná zisťovať aktuálny zdravotný stav dieťaťa. Ak zistí príznaky akéhokoľvek infekčného ochorenia je povinná dieťa izolovať a telefonovať zákonným zástupcom, aby si prišli dieťa vyzdvihnúť.

Je prirodzené, že hlavne pri deťoch, ktoré prídu do materskej školy po prvýkrát, cítite obavy z toho, ako to v škôlke zvládnu. Adaptácia je výsostne individuálny proces a každé dieťa ju prežíva inak. Stáva sa, že dieťa bojazlivé ňou prejde rýchlo a naopak, dieťa smelé si zvyká ťažšie. Ubezpečiť Vás však chceme, že najhoršia je vždy ranná rozlúčka. Počas dňa sa dieťa prehrá a zabudne. Ak by sa však u niektorého dieťaťa prejavili  vážnejšie prejavy strachu či úzkosti, je možné dohodnúť postupnú adaptáciu.

Veríme, že tak ako každý rok aj tentokrát spoločne s Vami tieto prvé týždne zvládneme a z detí sa rýchlo stanú veselí škôlkari tešiaci sa na kamarátov a na škôlku.

Dovidenia v škôlke !